Choď na obsah Choď na menu
 


Prevádzkový poriadok

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

NA ŠPORTOVEJ STRELNICI ŠPORTOVÉHO STRELECKÉHO KLUBU SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTATNIA /0071, ZVOLEN.

/v zmysle zákona č.190/2003 Z.z. doplnením Zak.č..92/2010 Z.z/

 

 1. Strelnica ŠSK-SNP 0071 je postavená v kat.území obce Zvolen na parcele 3235/3 vlastníkom ktorej je správna rada – ŠSK – SNP – 0071 Zvolen so sídlom M.Rázusa 48
  1. osoba zodpovedná za bezpečnú prevádzku strelnice –

správca strelnice : Miroslav Čeman nar. 15.2.1972 bytom M.Rázusa 22 Zvolen Tel. 0905209600

 1. Povolenie na prevádzku strelnice vydala Okresná správe ZNB,obor VB vo Zvolene, rozhodnutím č.p. VB 23-99 / 40-88 zo dňa 23.5.1988 na základe žiadosti a znaleckého posudku Ing. Štefana Pradida č. 4/2002.
 2. Športová strelnica

Príloha č.1 a 1 A ( situačný plán strelnice ). Prístupová cesta, parkovacie miesta, umiestnenie výstražnej tabule : POZOR NA STRELNICI SA STRIEĽA

 1. Prvá pomoc

Pre poskytnutie prvej pomoci je k dispozícii lekárnička nachádzajúca sa v strelišti strelnice. Pri zranení osoba poskytujúca prvú pomoc zistí rozsah zranenia poskytne prvú pomoc , v prípade poranenia ktoré vyžaduje odbornú zdravotnícku pomoc zavolá na linku 112.

 1. Vstup na strelnicu

 

Na strelnicu je povolený vstup : 1.Pri súťaži s označením :

 1. 1 do určených priestorov pre divákov
 2. 2 do priestorov pre strelcov a rozhodcov
 3. 3 do priestorov pre obsluhujúci personál 2.Pri cvičnej ostrej streľbe:
 4. 1 do určených priestorov pre divákov
 5. 2 do určených priestorov strelišťa
 6. 3 iné priestory – priestory určené správcom, zástupným správcom. 3.Pri spoločenských podujatiach:

3.1 určuje správca / zástupný správca strelnice.

4.Členovia ŠSK-SNP Zvolen majú voľný a bezplatný vstup do priestorov strelnice za dodržania právnych predpisov, stanov klubu ŠSK-SNP Zvolen a vedomím správcu / zástupcu správcu strelnice.

 
 1. Ostrú streľbu na strelnici zabezpečujú:
  1. 1 pri súťaži – hlav. Rozhodcovia, rozhodca na palebnej čiare
  2. 2 pri tréningu – správca strelnice / zástupný správca : po určení

Osoba spĺňajúca ustanovenia podľa paragrafu 18, 19, 20, 21 Zák.č. 190/2003 Z.z

 1. 3 Riadiaci streľby

-          Legitimuje ,vykonáva potrebnú kontrolu strelca

-          Vizuálne skontroluje strelca či nie je pod vplyvom alk.,omamných látok

-          Vykonáva kontrolu zbrane s preukazom zbrane

-          Dohliada na zapisovanie sa do knihy návštev strelnice

-          Po ukončení strelieb zabezpečí upratanie a uzamknutie objektu strelnice

 1. 4 Správca strelnice

-          Zastáva funkciu riadiaceho streľby

-          Určuje svojich zástupcov

-          Zabezpečuje kontrolu strelnice mimo strelieb

-          Zisťuje poruchy , zvady a tieto odstraňuje .

 • Zabezpečuje pripravenosť strelnice na strelecké akcie

 

 1. Použité strelivo : Kaliber- 22Short,22LongRifle,22Extralong,22Magnum,6,35Browning,7,62x25Tokarev,7,65Browning, 32SW,9mmBrowning,9mmMakarov,9mmLuger,38Special,357Magnum

 

 1. Strelnica nezodpovedá za individuálne zlyhanie strelca na strelnici.

 

 1. Na strelnici je zakázaná streľba z iného miesta ako zo strelišťa.

 

 1. Počas pretekov , ako aj iných akcií organizovaných na strelnici je zakázane sa pohybovať v areáli strelnice s nabitou zbraňou, zásobník mimo zbrane.

 

 1. Na strelnici sa strieľa na povel rozhodcu, alebo riadiaceho streľby.

 

 1. Upratovanie:
 • Za poriadok na strelišti je zodpovedný strelec na streleckom stanovisku
 • Strelnica sa riadi priebežne podľa potreby po každom preteku , akcii pričom sa vykonáva aj samotné vetranie.

 

 1. Bezpečnostné pravidlá:

-          Zákaz vstupu s nabitou zbraňou

-          Zákaz streľby spred strelišťa

 • Zákaz streľby na kovové terče (gongy a popre)
 • Streľba sa vykonáva na povel riadiaceho streľby , pri spoločenských podujatiach na povel hlavného rozhodcu
 

 

V prípade závažného porušenia prevádzkového poriadku a porušenie záväzno – právnych predpisov Zák. č. 190/2003 bude priestupca vykázaný

z priestorov strelnice a jeho priestupok bude oznámený Odd. spr. Služby PZ-SR.

 

Na vedomie:

Strelnica ŠSK – SNP Zvolen PZ Správna rada Zvolen

 

Vo Zvolene, dňa...3.8.2016....

 

Vyhotovil:                                                         Schválil:

Zástupca Čeman Miroslav                          predseda klubu SNP 0071 Rezník Peter